Zapytania ofertowe - Sand Valley Golf Resort - Best in Poland - TOP 100 in Continental Europe

Zapytania ofertowe

Postępowania ofertowe:

Sand Valley Company Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,
Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,
Poddziałania 1.4.3 -„Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP”

Tytuł realizowanego projektu:

„Wdrożenie rozwiązań teleinformacyjno – komunikacyjnych w firmie Sand Valley Company Sp. z o.o.”

Przedmiotem inwestycji jest wdrożenie rozwiązań teleinformatyczno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalającym na dywersyfikacje świadczonych usług w przedsiębiorstwie Sand Valley.

Wartość projektu: 245.278,61 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 59.388,50 PLN


 

Sand Valley Company Sp. z o.o.
ul. Sand Valley 23, Rzeczna, 14-400 Pasłęk
Rzeczna 08.11.2016r.

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 31.10.2016r. na zakup następujących urządzeń:

1) systemu monitoringu (1 szt.)

udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma P.H.U. „DFC” Andrzej Dębkowski, która została wybrana jako wykonawca.

Zamawiający
Sand Valley Company Sp. z o.o.
ul. Sand Valley 23, Rzeczna, 14-400 Pasłęk


 

Sand Valley Company Sp. z o.o.
ul. Sand Valley 23, Rzeczna, 14-400 Pasłęk
Rzeczna 31.10.2016r.

ZAPYTANIE O CENĘ

W związku z realizacją projektu: Wdrożenie rozwiązań teleinformacyjno – komunikacyjnych w firmie Sand Valley Company Sp. z o.o.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”, Poddziałania 1.4.3 -„Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Systemu monitoringu (1 szt.) o następującej specyfikacji:

– składać się powinien z systemu cyfrowej telewizji przemysłowej połączonej z systemem alarmowym. System cyfrowej telewizji przemysłowej zapewniać powinien nowoczesne zabezpieczenie mienia firmy, możliwość kontrolowania pracy pracowników. System telewizji cyfrowej powinien być skonstruowany tak, aby zapis i przechowywanie materiału z kamer odbywało się na dysku serwera lub innym nośniku (CD, DVD), co z kolei powinno zapewnić łatwe przechowywanie zapisanych nagrań oraz szybkie ich przeglądanie oraz możliwość całodobowej obserwacji strzeżonego obszaru a także całodobowej rejestracji obrazów ze wszystkich kamer jednocześnie.

System cyfrowej telewizji powinien posiadać możliwość zdalnego sterowania kamerami za pomocą aplikacji dostępnej globalnie a także posiadać możliwość kompresji zapisu video dowolnym kodekiem video i audio. Powinien posiadać możliwość uruchomienia alarmu po zarejestrowaniu ruchu w obrębie danej kamery.

Kamery powinno być można stosować w różnych warunkach atmosferycznych.

System alarmowy powinien pozwalać na identyfikację zagrożenia w strefach chronionych oraz podjęcie interwencji przez pracowników ochrony. Ponadto system alarmowy powinien podwyższać wydajność ochrony, pozwolić na weryfikację zagrożenia w newralgicznych strefach obiektu tj. domach na wynajem i tzw. domu klubowym, gdzie prowadzona jest głównie działalność operacyjna pola golfowego.

System alarmowy powinien dawać możliwość wykrycia zagrożenia jeszcze przed fizycznym wtargnięciem na chroniony obiekt. Ponadto powinien zapewniać zdalną możliwość weryfikacji zdarzeń na obiekcie tj. podgląd i rejestrację załączeń systemu oraz możliwość sprawdzania statusu obiektu.

Kody CPV:
Kod: 32323500-8 Pełna nazwa: Urządzenia do nadzoru wideo
Kod: 32323400-7 Pełna nazwa: Sprzęt wideo do odtwarzania
Kod: 32323300-6 Pełna nazwa: Urządzenia wideo
Kod: 32323200-5 Pełna nazwa: Monochromatyczne monitory wideo
Kod: 32323100-4 Pełna nazwa: Kolorowe monitory wideo
Kod: 32324000-0 Pełna nazwa: Telewizje
Kod: 32323000-3 Pełna nazwa: Monitory wideo
Kod: 32322000-6 Pełna nazwa: Urządzenia multimedialne
Kod: 32321000-9 Pełna nazwa: Telewizyjny sprzęt projekcyjny

Kryteria i sposób oceny oferty:
Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego na podstawie kryteria cenowego. Zwycięzcą postępowania zostanie wykonawca, którego oferta uzyska najniższą cenę.

Ofertę proszę składać w formie pisemnej:
• drogą mailową na adres urszula.robak@sandvalley.pl bądź
• drogą pocztową do siedziby firmy na adres ul. Sand Valley 23, Rzeczna, 14-400 Pasłęk.

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, tj. do dnia 07.11.2016r.

W ofercie należy podać cenę całkowitą oraz dane techniczne oraz okres obowiązywania oferty.

Informacja na temat wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów:
a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,
b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Z poważaniem
Urszula Robak
Sand Valley Company Sp. z o.o.
ul. Sand Valley 23, Rzeczna, 14-400 Pasłęk

Partnerzy Sand Valley Golf Resort